Tingimused

 1. Üldsätted

Käesolev ostu-müügileping (tingimused) on õiguslikult siduv dokument, mis määrab kindlaks müüja ja ostja vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse e-poest kauba ostmisel.

 

 1. Ostu-müügilepingu kehtivus

Ostu-müügileping loetakse kehtivaks hetkest, mil ostja esitab tellimuse ja tasub selle eest kogu ettemaksu.

 

 1. Kliendiandmete kaitse

Kõiki e-poes kasutajaks registreerimisel sisestatud isikuandmeid ja muid andmeid kasutatakse ainult:

 • klientide esitatud tellimuste või neile osutatud teenuste töötlemiseks;
 • tarnida tooteid või lahendada sellega seotud probleeme;
 • muude lepinguliste kohustuste täitmiseks;
 • kliendi eelneval nõusolekul talle uudiskirjade saatmiseks;

 

 1. Ostja õigused

 

Ostjal on õigus osta e-poest kaupa vastavalt kehtivatele tingimustele.

Ostjal on õigus e-poega sõlmitud ostu-müügilepingust taganeda, teatades sellest e-poele hiljemalt kolmekümne (30) tööpäeva jooksul alates tellimuse kättetoimetamise hetkest.

Tooteid saab tagastada ainult füüsiline isik, tagastamisõigus ei kehti juriidilisele isikule.

Ostja saab toote tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui toodet ei ole kasutatud või see on kahjustatud, selle välimust ei ole muudetud ja see on originaalpakendis. Seda juhul, kui tegemist ei ole vanarauaga.

14-päevane taganemisõigus ei kehti juriidilistele isikutele (nt äriühingud, asutused).

Ostja kannab kõik toote tagastamisega seotud kulud.

Tagastatavale kaubale tuleb lisada ostu tõendavad dokumendid (arve).

Tagastatav toode peab olema nõuetekohaselt pakendatud. Eelistatavalt sama, mis saadeti.

Toote tagastamisel peab klient täitma talle saadetud tagastusvormi, kus on muu hulgas vaja märkida pangakonto number, millele tellimuse maksumus (v.a tarnekulu) tagastatakse.

Klient vastutab kvaliteetsete ja nõuetekohaste toodete tagastamise eest. Kui toode on kvaliteetne ja sellel ei ole defekte, kannab tagastamisega seotud kulud klient. Lisateavet leiate punktist 8.Kui ostjale saadetud toode on halva kvaliteediga, tugevalt määrdunud või ostjal on põhjendatud kahtlus, et tegemist on vanarauaga, peab ta müüjaga kirjalikult ühendust võtma. Kui kahtlus osutub tõeks, kannab tagastamisega seotud kulud Müüja.

 

 1. Ostja kohustused

Ostja on kohustatud tasuma tellitud kauba eest ja täitma käesolevas ostu-müügilepingus sätestatud tingimusi.

Ostja kohustub tagama oma kontoandmete konfidentsiaalsuse ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Ostja vastutab ka kolmandate isikute mis tahes tegevuse eest, kui nad tegutsevad ostja alluvuses.

Kui ostja isikuandmed on muutunud, on ostja kohustatud neid muutma. Sama kehtib ka tarneaadressi ja andmete kohta.

 1. Müüja õigused

Kui ostja püüab kahjustada e-poe stabiilsust, turvalisust või rikub oma kohustusi, on müüjal õigus koheselt ja ette teatamata piirata või peatada tema ligipääs e-poele.

Müüja jätab endale õiguse sulgeda e-pood või takistada sellele ligipääsu igal ajal ja ostjat sellest teavitamata.

Müüjal on õigus ostja tellimus ette teatamata tühistada. Seda juhul, kui ostja ei ole arvet tasunud kolme (3) tööpäeva jooksul.

Kui müüjal on tellimusega seoses kahtlusi või probleeme, võtab müüja ostjaga ühendust hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tellimuse kättesaamist.

Tellimuse tarneaja alguseks loetakse hetke, mil tellimuse eest tasutud summa on laekunud müüja pangakontole.

Müüjal on õigus ostja tellimus ette teatamata tühistada, kui müüjal ei ole võimalik ostjaga kahe (2) tööpäeva jooksul ühendust saada.

Müüjal on õigus pikendada toote tarneaega, kui see on seotud müüjast mitteolenevate asjaoludega (nt toodet ei ole laos, kauba kohaletoimetamine viibib transpordiettevõtte süül vms). Sellise viivituse korral võtab müüja ostjaga ühendust kas e-posti või telefoni teel.

Müüja ei vastuta kohaletoimetamise viibimisest tingitud otseste või kaudsete kahjude eest.

Kui toote hind on süsteemi või inimliku vea tõttu vale, on müüjal õigus broneering/tellimus tühistada. Sellisel juhul teavitatakse ka ostjat.

 1. Müüja kohustused

Müüja kohustub võimaldama ostjale ligipääsu e-poe poolt pakutavatele teenustele ostu-müügilepingus (Tingimustes) sätestatud korras.

Müüja kohustub tarnima tellitud kauba ostja poolt valitud aadressile.

Kui müüjal ei ole temast mitteolenevatel põhjustel võimalik tellitud kaupa ostjale üle anda, on ta kohustatud pakkuma ostjale samaväärset või võimalikult sarnast alternatiivi. Kui ostja keeldub pakutavast alternatiivsest tootest, kohustub müüja tagastama ostjale kauba eest tasutud summa neljateistkümne (14) tööpäeva jooksul.

 1. Toote tagastamine

Kui ostjale on tarnitud vale kaup, on ostja kohustatud sellest Deco24.eu teavitama e-posti teel info@deco24.eu või helistama +37258532220 viivitamata, kuid 7 (seitsme) tööpäeva jooksul. Kui saadakse info, et kohale on toimetatud vale Toode, kohustub Müüja Deco24.eu Toote tagasi võtma ja asendama selle õige tootega omal kulul. Sellisel juhul, kui Müüjal ei ole tellitud Kaupa, tagastab ta Ostjale Kauba eest tasutud raha. Raha tagastatakse Ostjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Müüja on saanud Ostjalt teate lepingu lõpetamise kohta, kuid kui Ostja ei ole Kaupa Müüjale tagastanud, arvestatakse käesolevas punktis nimetatud tähtaega Kauba Müüjale tagastamise päevast. Käesolevate reeglite kinnitamisega väljendab Ostja oma nõusolekut, et raha tagastatakse Ostja pangakontole, kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti. Sellisel juhul nõustub Ostja, et Deco24.eu soovitab talle sarnast või sarnast Toodet.

Tooteid saab tagastada ainult üksikisik. Juriidilised isikud ja ettevõtted ei saa tooteid tagastada.

Kvaliteetsete toodete tagastamisega seotud kulud kannab klient. See tähendab, et kui toote välimus või käitumine ei sobi kliendile, võib ta selle tagastada, kuid ta peab kandma tagastamisega seotud kulud.

Tooteid saab tagastada kas ise või Deco24 poolt tellitud kulleriga. Meie poolt tellitud kulleritasu arvutatakse vastavalt pakile, mis tavaliselt arvestatakse tagastussummast maha. See on ainult siis, kui klient valib sellise tagastusmeetodi.

Klient saab tooted saata ka meie lattu. Lao aadress on: Koplipere tee 29-4 Rae küla, Rae vald, Harju maakond, Tel. +372 53435589.

 1. Muud tingimused

Käesoleva ostu-müügilepingu täitmisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigi seadustest.

Lepinguga seotud erimeelsused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.